Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

3.4 Landschappelijke inpassing

 
Een belangrijk kenmerk van de stedenbouwkundige structuur van Gelselaar is de verbinding tussen de oorspronkelijke kern van het dorp rondom de kerk en het omliggende landschap. Ten zuiden van de kerk is deze verbinding nog grotendeels intact. Ten noorden van de Van Bevervoordestraat is deze verbinding echter door bouwontwikkelingen verdwenen. De verplaatsing van het bosbouwbedrijf biedt de mogelijkheid een nieuwe verbinding te realiseren. In het stedenbouwkundig plan is hier gevolg aangegeven door met de aanleg van een wigvormig parkje het landschap naar binnen te trekken.
 
Bestaande verbinding tussen het dorp en het landschap ten zuiden van het dorp ter hoogte van de aansluiting van de Driessenweg en de Dorpsstraat.
 
Een andere kwaliteit van de structuur van het dorp bestaat uit de informele padenstructuur. In het stedenbouwkundig plan wordt een wandelroute aangelegd, die tussen de Van Bevervoordestraat 6 en 10 (tegenover 'het groene hart') aansluit op de Van Bevervoordestraat, zodat bewoners van de woonzorgaccommodatie en omwonenden meer mogelijkheden hebben voor een nieuw ommetje door het dorp. Het parkje kan daarbij dienen als rustpunt en speelplek. Deze inpassing sluit aan op het 'Beeldkwaliteitsplan beschermd dorpsgezicht Gelselaar gemeente Berkelland'.
 
Bestaand pad langs 'het groene hart'.
 
Het dorpse karakter van het nieuwe wijkje wordt verder versterkt door bij de inrichting van het groengebied gebiedseigen beplanting toe te passen. Deze beplanting wordt op essentiële plekken beeldbepalend doordat op deze manier vormgegeven wordt aan de zichtlijnen tussen het dorp en het landschap. Ter plaatse van het parkje kan de overgang van landschap naar dorp verder worden verzacht. De erven worden omsloten door strakke hagen. Op plaatsen waar een steviger groenbeeld gewenst is, zoals bij de entree van het buurtje, het schegvormige park en rond het zorgcentrum, kan gekozen worden voor een robuuste, natuurlijke haag. Hiermee wordt het groen vanuit het landschap het dorp ingetrokken en wordt de oude verbinding tussen het carré en het buitengebied hersteld. Ook is er voor de bewoners van de zorgwoningen de mogelijkheid een gemeenschappelijke groentetuin in te richten.