direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied Berkelland 2020, wijziging 2023-2 (Hooihaarsweg 3-5 Beltrum)
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.WPBGB20230002-0100

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

ONDERDEEL A: TOEPASSINGSVERKLARING

Op het plan zijn, voorzover onderdeel uitmakend van het plangebied, van toepassing de regels met bijbehorende bijlagen en verbeelding welke deel uitmaken van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020', te raadplegen via: bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020',

met dien verstande dat de verbeelding wordt gewijzigd en de regels als volgt worden herzien:

ONDERDEEL B: WIJZIGINGSPLAN

Artikel 1 Begrippen

In de regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het wijzigingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020, wijziging 2023-2 (Hooihaarsweg 3-5 Beltrum)' met identificatienummer NL.IMRO.1859.WPBGB20230002-0100 van de gemeente Berkelland;

1.2 bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020'

het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020' vastgesteld op 28 juni 2022 door de gemeente Berkelland, met identificatienummer NL.IMRO.1859.BPBGB2020-0100;

1.3 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.4 overige begrippen

de begrippen van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020', voor zover relevant voor dit plan, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

De regels van de wijze van meten van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020', voor zover relevant voor dit plan, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Wonen

De regels van de bestemming 'Wonen' van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020' zijn van overeenkomstige toepassing. Een en ander met dien verstande dat een lid e wordt toegevoegd aan artikel 23.5.1 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020' met navolgende redactie:

'Ter plaatse van Hooihaarsweg 3 - 5 te Beltrum geldt voor het onttrekken van grondwater (bemaling) en lozing hiervan, dat dit gebruik uitsluitend is toegestaan als het bevoegd gezag hiervoor eerst toestemming heeft verleend. Het grondwater op deze locatie mag voorts niet worden gebruikt voor consumptie en/of gewasbesproeiing.'

Artikel 4 Agrarisch

De regels van de bestemming 'Agrarisch' van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020' zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Waarde - Archeologie 5

De regels van de bestemming 'Waarde - Archeologie 5' van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020' zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Waarde - Archeologie 6

De regels van de bestemming 'Waarde - Archeologie 6' van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020' zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 7 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 8 Algemene bouwregels

De algemene bouwregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020', voor zover relevant voor dit plan, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Algemene gebruiksregels

De algemene gebruiksregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020', voor zover relevant voor dit plan, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Algemene aanduidingsregels

De algemene aanduidingsregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020', voor zover relevant voor dit plan, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Algemene afwijkingsregels

De algemene afwijkingsregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020', voor zover relevant voor dit plan, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 Algemene wijzigingsregels

De algemene wijzigingsregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020', voor zover relevant voor dit plan, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 Algemene procedureregels

De algemene procedureregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020', voor zover relevant voor dit plan, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 Overige regels

De overige regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020', voor zover relevant voor dit plan, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 15 Overgangsrecht

15.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10 %.
 • c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
15.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 16 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan Buitengebied Berkelland 2020, wijziging 2023-2 (Hooihaarsweg 3-5 Beltrum).