Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

6.3 Verantwoording regels

 
Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing opgericht mag worden. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies waar mogelijk worden gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden. Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie voor het plangebied is.
  
In deze paragraaf worden de keuzes die zijn gemaakt nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde volgorde als in de regels worden behandeld.
 
In dit bestemmingsplan worden de volgende enkel- en dubbelbestemmingen onderscheiden:
  • Groen: deze gronden zijn onder andere bestemd voor groenvoorzieningen, waar onder meer kleinschalig gebruik voor agrarische doeleinden is toegestaan.
  • Maatschappelijk - Zorginstelling 2: deze bestemming is bedoeld voor maatschappelijke voorzieningen. De toevoeging 'Zorginstelling' is bedoeld voor de realisatie van 10 woonzorgeenheden en een zorgcentrum met een flexibele invulling van de woonzorgfunctie en zorgondersteunende voorzieningen. De bestemming 'Maatschappelijk - Zorginstelling 2' onderscheidt zich van de gebruikelijke bestemming 'Maatschappelijk - Zorginstelling' door de verplichte combinatie met medische, paramedische en verzorgende ondersteuning. In de regels van deze bestemming is een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid opgenomen om het mogelijk te maken het aangeduide maximum aantal aaneen te bouwen wooneenheden ook in meerdere gebouwen binnen het bouwvlak te realiseren.
  • Tuin: deze gronden behoren bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen. Ook mogen er erkers gebouwd worden ten dienste van de aangrenzende bestemming 'Wonen'.
  • Verkeer - Verblijfsgebied: deze bestemming heeft betrekking op alle in het plangebied voorkomende dan wel daarvoor aangewezen wegen, straten en voet- en fietspaden. Dit omdat heel Gelselaar 30 km/h-gebied is. Er zijn ook gebruiksmogelijkheden voor parkeervoorzieningen, picknickplaatsen, groen- en waterhuishoudkundige voorzieningen.
  • Wonen: deze bestemming heeft betrekking op alle woningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor bedrijfsmatige aan huis verbonden activiteiten.
  • Waarde - Archeologie 2: deze dubbelbestemming is gebaseerd op de beleidsnota 'Archeologie met beleid'. Wat wel of niet is toegestaan wordt in de regels aangegeven. De dubbelbestemming WR-A2 komt overeen met de categorie AWG 4 van de beleidsnota.
  • Waarde - Archeologische verwachting 1: deze dubbelbestemming is gebaseerd op de beleidsnota 'Archeologie met beleid'. Wat wel of niet is toegestaan wordt in de regels aangegeven. De dubbelbestemming WR-AV1 komt overeen met de categorie AWG 6 van de beleidsnota.
  • Waarde - Cultuurhistorie: deze dubbelbestemming ligt over het hele plangebied. Dat wil zeggen dat alle gronden binnen het plangebied, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (enkelbestemmingen), tevens bestemd zijn voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van het beschermde dorpsgezicht, wat tot uitdrukking komt in de structuur en de ruimtelijke kwaliteit van het beschermde dorpsgezicht.