direct naar inhoud van 3.6 Recreatie en toerisme
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

3.6 Recreatie en toerisme

De gemeente Berkelland heeft veel te bieden op het gebied van recreatie en toerisme, zoals de Berkel, de Needse berg, de historische kern Borculo, kasteel Huize Ruurlo en de esdorpen Geesteren en Gelselaar. Door de aanwezigheid van natuurwaarden, een mooi landschap, waardevol cultureel erfgoed en de eigen streekgebonden identiteit (dorps, gemoedelijk, gastvrij en rustig) is Berkelland een aantrekkelijke bestemming voor toeristen. De goede dienstverlening van de toeristische sector draagt hier aan bij.

In Berkelland heeft de toeristisch recreatieve sector groeimogelijkheden. Ook de toeristische potenties kunnen nog beter benut worden. Toerisme en recreatie zijn van betekenis voor:

  • De lokale economie (werkgelegenheid en bestedingen);
  • De omvang en rendement van commerciële- en publieke voorzieningen;
  • De leefbaarheid, het behoud van cultuur;
  • Het imago van onze gemeente.

In de beleidsnotitie Beleef Het in Berkelland is het beleid voor recreatie en toerisme beschreven. Er wordt onder meer ingezet op innovatie en een verbeterd toeristisch-recreatief aanbod. Ondersteuning door de gemeente van de vestiging van een bovenlokale attractie en slechtweervoorzieningen hebben grote aandacht.

Ook wordt ingezet op duurzaam toerisme. Dat betekent inzet op werk en economisch succes zonder de leefomgeving kwalitatief aan te tasten.

Duurzaam toerisme betekent:

  • Werk en economisch succes;
  • Beheersen, behouden en ontwikkelen van het milieu en;
  • Verantwoordelijkheid tegenover de samenleving en culturele waarden.

Dit zijn drie facetten die van elkaar afhankelijk zijn. Ongewenste ontwikkelingen moeten afgewenteld worden en gezocht moet worden naar win-winoplossingen. Het proces van gezamenlijk zoeken is van groot belang.

Berkelland wil meewerken aan goede initiatieven uit de markt. De bestaande accommodaties moeten de ruimte krijgen om up-to-date te blijven. Er wordt ingezet op kwaliteit van het toeristische product en op groei op bepaalde locaties. Bij een nieuw initiatief toetst de gemeente Berkelland of een verbetering van de gebiedskwaliteiten optreedt.

Binnen Berkelland zijn twee zones aangegeven: Stimuleringsgebied Recreatie in de omgeving van Borculo en Recreatie onder voorwaarden mogelijk ten noorden van Rekken. Deze zones worden in de volgende paragrafen beschreven

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0010.jpg"

Afbeelding 3.7 Recreatie in Berkelland

3.6.1 Stimuleringsgebied recreatie

In Berkelland is geen toeristische trekker met (boven)regionale aantrekkingskracht. Een toeristische attractie in combinatie met grootschalige verblijfsrecreatie vormt een meerwaarde voor het toeristische aanbod in Berkelland en de Achterhoek. Een dergelijke voorziening zal een versterking betekenen van de bestaande, (veelal) kleinschalige attracties en het verblijfsrecreatief aanbod in Berkelland. Vestiging van een voorziening in deze vorm kan heel goed in het stimuleringsgebied recreatie plaatsvinden.

Het stimuleringsgebied is het gebied ten zuiden en ten zuidoosten van Borculo, aan de zuidkant van de Berkel tot aan Haarlo. Deze zone biedt de beste kansen voor recreatieve ontwikkelingen op het gebied van zowel dag- als verblijfsrecreatie. Het gebied is goed ontsloten door de rondweg om Borculo en nieuwe activiteiten kunnen goed aansluiten op de recreatieve mogelijkheden van de Hambroekplas. Daarbij kan het gaan om zowel de realisatie van nieuwe voorzieningen (ook grootschalige voorzieningen) als ook de uitbreiding of verbetering van de bestaande faciliteiten. Voorbeelden zijn een themapark of een bungalowpark.

In dit gebied zijn mogelijkheden voor het realiseren van logiesaccommodaties en dagrecreatieve functies in vrijkomende (agrarische) gebouwen. Voorwaarde is wel dat dit leidt tot een kwaliteitsverbetering van het totale terrein. Ook zijn er mogelijkheden voor andere nieuwe ontwikkelingen. De verdere uitbouw van de toeristisch recreatieve sector, zoals de gemeente dat voor ogen heeft, zal vooral in dit gebied gestalte moeten krijgen. Ook in de gebiedsontwikkelingszone tussen de N18 en Eibergen zijn in de toekomst mogelijkheden voor de stimulering van recreatie en sport, zodat de bestaande voorzieningen kunnen worden versterkt en uitgebreid. Afhankelijk van de precieze ligging van de N18 worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied verder bepaald en uitgewerkt. Of er medewerking wordt verleend aan een initiatief moet van geval tot geval worden bekeken. Maatwerk is hierbij uitgangspunt. Het zwaartepunt van de ontwikkelingen ligt in de omgeving van het Hambroek.

3.6.2 Recreatie onder voorwaarden mogelijk

In dit gebied is onder voorwaarden ook grootschalig recreatief medegebruik als nieuwe functie mogelijk, naast kleinschalig recreatief medegebruik. Het kleinschalige ontginningslandschap en de aanwezige natuurwaarden in dit gebied zijn aantrekkelijk voor recreatie. Maatwerk is van belang om de aanwezige waarden van het gebied te behouden. Ook mogen de bestaande functies niet in hun ontwikkeling worden belemmerd.

3.6.3 Recreatief medegebruik

In het verwevingsgebied kunnen verschillende functies naast elkaar bestaan. Een van deze functies is recreatie. Recreatie wordt gezien als medegebruiker van het gebied of het betreffende perceel. Dit betreft vooral kleinschalige recreatie. Hier geldt het 'ja-mits'-principe: nieuwe ontwikkelingen worden gestimuleerd, mits de voorziening goed ingepast kan worden in het gebied, en deze goed kunnen worden gecombineerd met (andere) bestaande functies. Het gaat hierbij in principe niet om de realisatie van nieuwe voorzieningen. Voorkeur gaat uit naar gebruik van (vrijkomende) agrarische bebouwing.

3.6.4 Verblijfsrecreatie

Berkelland wil haar aantrekkingskracht vergroten door een breed aanbod aan verblijfsaccommodaties. Met verschillende vormen van verblijfsrecreatie wordt een diversiteit in het aanbod gecreëerd waardoor meer toeristen en recreanten worden aangesproken en aangetrokken.

Gestreefd wordt naar kwalitatief hoogwaardige, innoverende en gezonde recreatiebedrijven waar zoveel mogelijk gasten het hele jaar veilig en vraaggericht in een gedifferentieerd kwaliteitsproduct kunnen recreëren. Gevestigde ondernemers worden gestimuleerd om kwaliteitsverbeteringen door te voeren in combinatie met duurzaamheid. Speciale aandacht verdienen hierbij maatregelen en voorzieningen die het aantal overnachtingen in het voor- en naseizoen verhogen.