direct naar inhoud van 5.2 Eibergen
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

5.2 Eibergen

Eibergen is de grootste kern van de gemeente Berkelland. Deze kern heeft ook de meeste groeipotentie van de vier kernen van de gemeente Berkelland, zowel op het gebied van woningbouw, bedrijven als op het gebied van centrumfuncties.

Eibergen ligt binnen de invloedssfeer van de N18. De plannen voor deze weg zijn bepalend voor de toekomst van deze kern. Afhankelijk van de ligging van de N18 worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied verder bepaald. Eibergen heeft een aantrekkelijk winkelcentrum met een ruim aanbod aan winkels. Voor de dagelijkse boodschappen zijn de inwoners van Eibergen sterk georiënteerd op het eigen winkelapparaat.

In de kern staat het landelijk erkende historisch museum De Scheper en het cultuurcentrum annex theater 't Spieker. Rondom Eibergen liggen diverse fietsroutes, wat de kern ook recreatief interessant maakt.afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0021.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0022.jpg"

5.2.1 Ontwikkelingen

Eibergen: Rijk aan voorzieningen

Cruciaal voor de ontwikkeling van Eibergen is de realisatie van de N18 en de ontwikkeling en ontsluiting van het RBT De Laarberg. Dit bedrijvenpark ligt in de gemeente Oost-Gelre. Berkelland is mede-eigenaar van dit bedrijvenpark. Een ruimtelijke visie op de ontwikkeling van Eibergen als geheel en specifiek op de ontwikkelingszone langs de N18 is gewenst.

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor Eibergen wergegeven tot 2025

.afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0023.jpg"

5.2.2 Kansen voor de toekomst

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0024.jpg"

Door de toekomstige verlegging van de N18 en het afwaarderen van de huidige ontsluitingsweg zal het bebouwde gebied van Eibergen op termijn anders gaan oriënteren. De druk om richting de nieuwe N18 uit te groeien zal zich aandienen. Afhankelijke van de precieze ligging van de N18 worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied verder bepaald en uitgewerkt.

Het nieuwe tracé van de N18 doorsnijdt het coulisselandschap. De potentie van de N18 is om de gebruiker van de N18 de kwaliteiten van dit landschap te laten ervaren. Het is van belang dat bij de ontwikkeling van het nieuwe tracé ingespeeld wordt op de context van het coulisselandschap. Als gebruiker moet je de ervaring hebben van openheid en geslotenheid en het gevoel hebben dat je door landschapskamers rijdt. Een belangrijk constant element in dit coulisselandschap is de Berkel gelegen in een beekdal. Het beekdal waar de Berkel onderdeel van is moet ter hoogte van de knoop Berkel-N18 optimaal tot uitdrukking gebracht worden met een maximale ruimtelijke kwaliteit die recht doet aan de verschillende dynamieken die deze kruising in zich heeft (stroom van het water en stroom van mensen en een stilstaand landschap). Dit vraagt om extra ontwerpenergie om de kwaliteiten te benutten en te versterken.

Met de nieuwe entree vanaf de N18 naar Eibergen ontstaat de mogelijkheid om Eibergen een entree te geven die past bij het bestaande landschap. De 'kamer' ervaring, zoals bij de N18, kan zijn vervolg krijgen in dit nieuwe deel van Eibergen. Het gaat dan om de ervaring van de kamers die leeg zijn, anderen die bebouwd zijn en weer andere kamers die een andere verschijningsvorm hebben. Bij de toekomstige bouwopgave moet het landschap de onderlegger zijn (kamers) en dienen ruimtelijk kwalitatief hoogwaardige overgangen vanaf het bebouwde gebied naar dit landschap gerealiseerd te worden, zodat de kwaliteit verwevenheid met het landschap gehandhaafd en versterkt wordt.

Daarnaast moeten de potenties van de Berkel nabij het stedelijk gebied verder worden uitgebouwd. Dit betekent een betere toegankelijkheid vanaf het bebouwde gebied naar en langs de Berkel, maar ook de koppeling maken met het centrum. Dit geldt zowel ruimtelijk als functioneel.